• 021.411.44.44
 • 0737.23.44.44
 • 031.413.44.44
 • 0372.27.44.44

Cos de produse

(Nici un produs in cos)

Legislatie fose septice

HG 188/2002 anexa 2

 

NORMATIV privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002

Guvernul României

Normativ din 28 februarie 2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20 martie 2002

I. Obiect şi domeniu de aplicare

Art. 1.

 • (1) Dispoziţiile prezentului normativ se referă la calitatea apelor uzate ce urmează să fie evacuate/descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor. Normativul se referă şi la apele uzate care se descarcă direct în staţiile de epurare.
 • (2) Normativul are ca scop stabilirea condiţiilor în care se acceptă evacuarea apelor uzate în receptorii menţionaţi la alin. (1), astfel încât să se asigure protecţia şi funcţionarea normală a acestora, precum şi protejarea mediului de efectele adverse ale evacuărilor de ape uzate.

Art. 2.

 • (1) Prezentul normativ se aplică la:
  • a) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea unor noi lucrări de folosire a apelor, precum şi la extinderea sau retehnologizarea obiectivelor existente care evacuează ape uzate epurate sau neepurate în condiţiile art. 1 alin. (1);
  • b) stabilirea gradului de preepurare necesar şi a tehnologiei de preepurare, precum şi a construcţiilor şi instalaţiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor economico-sociale, înainte ca apele uzate să fie evacuate în condiţiile art. 1 alin. (1).
  • c) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului a reţelelor de canalizare noi sau a celor existente care fac obiectul unor completări sau extinderi;
  • d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea acordului de racordare la reţelele de canalizare ale localităţilor;
  • e) obţinerea acordului de racordare şi încheierea contractelor-abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, între prestatorii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au în administrare şi exploatare sistemul de canalizare - denumiţi în continuare operatori de servicii publice - şi utilizatorii de apă - denumiţi în continuare utilizatori;
  • f) încheierea contractelor-abonament - între operatorii de servicii publice şi unităţile industriale, pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct în staţia de epurare a apelor uzate;
  • g) verificarea respectării prevederilor contractuale cu privire la condiţiile de evacuare, calitative şi cantitative de încărcare cu substanţe poluante a apelor uzate, în reţelele de canalizare ale localităţilor, în condiţiile art. 1 alin. (1).
  •  

II. Condiţii de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare

Art. 3

.

 • (1) Principalii parametri/indicatori de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate sunt prevăzuţi în tabelul nr. 1 din prezentul normativ. Tabelul prezintă şi limitele maxim admisibile. Aceste limite pentru substanţele poluante sunt concentraţii momentane, exprimate în mg/dm3, şi se măsoară în punctele de control.
 • (2) în funcţie de activitatea specifică desfăşurată apele uzate pot fi caracterizate şi prin alţi indicatori de calitate decât cei din tabelul nr. 1. Limitele maxim admisibile pentru aceştia se vor stabili pe bază de studii de specialitate, la comanda utilizatorului de apă. Studiile trebuie să cuprindă, de asemenea, metodele de analiză cantitativă şi calitativă a substanţelor în cauză şi tehnologiile de epurare adecvate şi se aprobă de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi protecţiei mediului.
 • (3) Utilizatorul de apă are obligaţia epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în contractul-abonament şi în avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor.

Art. 4.

Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta:

 • a) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;
 • b) nu se diminuează prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare;
 • c) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare, ale staţiilor de epurare şi ale echipamentelor asociate;
 • d) nu sunt perturbate procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea de preluare a acestora;
 • e) nu se creează pericol de explozie.

III. Restricţii privind evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare

Art. 5.

Apele uzate care se evacuează în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare nu trebuie să conţină:

 • 1. materii în suspensie, în cantităţi şi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normală, cum sunt:
  • a) materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;
  • b) diferitele substanţe care se pot solidifica şi astfel pot obtura secţiunea canalelor;
 •  
  • c) corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor şi firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de păr de animale - care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;
  • d) suspensiile dure şi abrazive ca pulberile metalice şi granulele de roci, precum şi altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;
  • e) păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderenţă pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii canalului colector;
  • f) substanţele care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţelele de canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereţii canalelor, sau conduc la apariţia de substanţe agresive noi;
 • 2. substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de canalizare şi echipamentele şi conductele din staţiile de epurare a apelor uzate;
 • 3. substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care împreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenţi, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;
 • 4. substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;
 • 5. substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:
  • a) metalele grele şi compuşii lor;
  • b) compuşii organici halogenaţi;
  • c) compuşii organici cu fosfor sau cu staniu;
  • d) agenţii de protecţie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide - şi substanţele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;
  • e) substanţele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen şi altele asemenea;
  • f) substanţele radioactive, inclusiv reziduurile;
 • 6. substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;
 • 7. substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;
 • 8. substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;
 • 9. substanţe organice greu biodegradabile.

Art. 6.

 • (1) Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni - microbi, virusuri, ouă de paraziţi - se descarcă în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare.
 • (2) Realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislaţiei în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

IV. Acceptul de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare

Art. 7.

Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza acordului de racordare scris, dat de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare şi a contractului-abonament pentru servicii specifice, încheiat cu acesta. Pentru evacuările din unităţile menţionate la art. 6 este necesară şi obţinerea avizului inspectoratelor teritoriale de sănătate publică. După obţinerea acordului de racordare este obligatorie obţinerea avizului de gospodărire a apelor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.

Prin acordul de racordare operatorii de servicii publice pot stabili ca valori admisibile valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, pe baza încărcării deja existente cu poluanţi în canalizare.

Art. 9.

 • (1) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor care nu au staţie de epurare se face de către operatorii de servicii publice care administrează şi exploatează sistemul de reţele de canalizare, pe baza prevederilor prezentei hotărâri şi în funcţie de punctul final de descărcare. Dacă reţeaua de canalizare nu conduce apele uzate într-o staţie de epurare dintr-o localitate apropiată, ci într-un receptor natural, atunci condiţiile de evacuare sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre - NTPA-001.
 • (2) Pentru localităţile care au în curs de realizare staţii de epurare sau extinderi ale acestora, prevăzute prin programe de etapizare aprobate conform legii, autoritatea competentă poate stabili alte condiţii de evacuare pe perioada de derulare a programului, până la îndeplinirea obiectivelor acestuia, ţinându-se seama de prevederile prezentului normativ.
 • (3) Condiţiile de evacuare în reţeaua de canalizare a apelor uzate provenind de la o platformă industrială se stabilesc de către operatorul instalaţiei finale de epurare a platformei industriale, ţinându-se seama de încărcările şi debitele pentru care a fost proiectată staţia finală de epurare.

Art. 10.

La solicitarea acordului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apă, acesta va pune la dispoziţie operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant, respectiv estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează să fie descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţia de epurare. în cazul retehnologizării sau al extinderii capacităţilor de producţie abonatul trebuie să prezinte buletine de analiză a compoziţiei şi cronograma debitelor de ape uzate evacuate de capacitatea de producţie în funcţiune.

Art. 11.

Acordul de racordare şi contractul-abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate în reţeaua de canalizare a localităţii şi/sau în staţia de epurare precizează:

 • a) debitele şi concentraţiile maxim admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate în punctul de control;
 • b) eventualele restricţii de evacuare la anumite ore;
 • c) măsurile de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;
 • d) obligaţia montării de debitmetre cu înregistrare şi contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate şi a menţinerii lor în stare de funcţionare;
 • e) obligaţia abonatului de a semnala operatorului de servicii publice toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare;
 • f) obligaţia de elaborare a planului de combatere a poluărilor accidentale, inclusiv dotarea cu mijloace şi materiale pentru intervenţie, sau de încheiere a unui precontract cu o unitate specializată pentru intervenţii în caz de poluare accidentală;
 •  
 • g) punctele de control al calităţii apelor uzate evacuate şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor de apă uzată.

Art. 12.

Acordul de racordare, contractul-abonament şi avizele de gospodărire a apelor se revizuiesc potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 13.

Pentru orice schimbare privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţiile de epurare, ca urmare a modificării capacităţilor de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul de apă are obligaţia de a solicita un nou aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor şi de a încheia un nou contract-abonament.

Art. 14.

Acceptarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare a unor ape uzate ce implică modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare ai staţiei de epurare se ia în considerare numai după realizarea în staţia de epurare a tuturor lucrărilor necesare asigurării respectării condiţiilor de descărcare în receptorul natural.
Tabelul nr. 1 Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor

 

Nr. crt.  Indicatorul de calitate  U.M.  Valori maxime
admise 
Metoda de analiza3) 
1 temperatura  0C  40  
2 pH  unitati pH  6.5-8.5  SR ISO 10523-97 
3 Materii in suspensie  mg/dm3  350 STAS 6953-81 
4 Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)  mg O2/dm3  300 SR EN 1899-2/2002 
5 Consumul chimic de oxygen-metoda cu dicromat
 de potasiu [CCOCr 1)] 
mg O2/dm3  500 SR ISO 6060/96 
6 Azot amoniacal (NH4 +)  mg/dm3  30 SR ISO 7150-1/2001 
7 Fosfor total (P)  mg/dm3  5 STAS 10064-75 
8 Cianuri totale (CN)  mg/dm3  1 SR ISO 6703/1-98-2/00 
9 Sulfuri si hydrogen sulfurat (S2-)  mg/dm3  1 SR ISO 10530-97 
10 Sulfiti (SO3 2-)  mg/dm3  2 STAS 7661-89 
11 Sulfati (SO4 2-)  mg/dm3  600 STAS 8601-70 
12 Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH)  mg/dm3  30 SR ISO 6439:2001; SR ISO 8165/1/00 
13 Substante extractibile cu solventi organici  mg/dm3  30 SR 7587-96 
14 Detergenti sintetici biodegradabil  mg/dm3  25 SR ISO 7875:1996 SR EN 903: 2003 
15 Plumb (Pb2+)  mg/dm3  0.5 STAS 8637-79 SR ISO 8288:2001 
16 Cadmiu(Cd2+)  mg/dm3  0.3 SR ISO 5961:2002 
17 Crom total (Cr3++Cr6+)  mg/dm3  1.5 SR ISO 9174-98 SR EN 1233:2003 
18 Crom hexavalent (Cr6+)  mg/dm3  0.2 SR EN 1233:2003 SR ISO 11083-98 
19 Cupru (Cu2+)  mg/dm3  0.2 STAS 7795-80 SR ISO 8288:2001 
20 Nichel (Ni2+)  mg/dm3  1 STAS 7987-79 SR ISO 8288:2001 
21 Zinc(Zn2)2)  mg/dm3  1 STAS 8314-87; SR ISO 8288:2001 
22 Mangan total (Mn)  mg/dm3  2 SR 8662/1-96 
 • 1) Valoarea concentraţiei CCO(Cr) este condiţionată de respectarea raportului CBO5/CCO mai mare sau egal cu 0,4. Pentru verificarea acestei condiţii vor putea fi utilizate şi rezultatele determinării consumului chimic de oxigen, prin metoda cu permanganat de potasiu, urmărindu-se cunoaşterea raportului CCO(Mn)/CCO(Cr) caracteristic apei uzate.
 • 2) Pentru localităţile în care apa potabilă din reţeaua de distribuţie conţine zinc în concentraţie mai mare de 1 mg/dm3 se va accepta aceeaşi valoare şi la racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l.
 • 3) Metoda de analiză va fi cea corespunzătoare standardului în vigoare.

NOTă:
Dacă pe colectorul reţelei de canalizare a localităţii, în punctul de racord al sursei de ape uzate, curge în permanenţă un debit care asigură diluarea corespunzătoare a acestora, operatorul de servicii publice care exploatează şi administrează reţeaua de canalizare poate stabili condiţiile de evacuare, ţinând seama de diluţia realizată. în aceste situaţii utilizatorii de apă care se racordează la reţeaua de canalizare din localitate sunt obligaţi să amenajeze căminul de racord corespunzător necesităţilor de protejare a construcţiei şi cu respectarea condiţiilor de salubritate şi a igienei mediului. în cazul în care în apa uzată se găsesc mai multe metale grele din categoria: Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentraţiilor lor nu trebuie să depăşească valoarea de 5,0 mg/dm3; dacă se găsesc doar metale grele, precum Zn şi/sau Mn, suma concentraţiilor acestora nu poate depăşi valoarea de 6,0 mg/dm3. Enumerarea din tabel nu este limitativă; operatorul de servicii publice care exploatează şi administrează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, împreună cu proiectantul care deţine răspunderea realizării parametrilor proiectaţi şi, după caz, prin implicarea unităţii de cercetare tehnologică, care a fundamentat soluţia de proiectare pentru reţeaua de canalizare şi/sau pentru staţia de epurare, pot stabili, în funcţie de profilul activităţii desfăşurate de abonat, limite şi pentru alţi indicatori, ţinând seama de prescripţiile generale de evacuare şi, atunci când este cazul, şi de efectul cumulat al unor agenţi corosivi şi/sau toxici asupra reţelei de canalizare şi instalaţiilor de epurare.

 

Descarca de aici catalogul CALOR

Adauga datele tale de contact mai jos si primeste catalogul CALOR pentru 2008-2009 la adresa de e-mail specificata.


 

Social plugin

Aboneaza-te la newsletter

Adauga datele tale de contact mai jos si primeste noutati CALOR prin email


 

Gaseste solutiile CALOR